Page 7 - Bilaga Kultur och Vendeltid
P. 7

7

 SPARBANKEN SKÅNE OCH SPARBANKSSTIFTELSERNA:

Uppåkra har potential

        I runda svängar nio miljoner kronor. Så mycket satsar de tre sparbanksstiftel-
        serna som äger Sparbanken Skåne på utvecklingen av Uppåkra Arkeologiska

Från vänster: Bo Bengtsson, Karin Nilsson och Katarina Andrén.

- Vi vill att barnen ska få upp intresset tre ägarstiftelser vilar på den traditio-  siksaga av Monica Forsberg och med
för vetenskap, säger Sparbanken Skå-    nella sparbanksfilosofin – att ge tillba-  musik av bland andra Hasse Andersson.
nes VD Bo Bengtsson.            ka delar av verksamhetens överskott
                      till den bygd man verkar i.           I årskurs två bussas skolklasserna
  - Stiftelsen har utgått från att det                         till Skånes Djurpark för en heldag bland
måste finnas möjlighet till utveck-      Med samgåendet år 2014 mellan Färs    djuren. Åttondeklassarna besöker Vat-
ling. I en tid då det finns mycket tänk-  och Frosta Sparbank, Sparbanken 1826     tenhallen Science Center i Lund, för
ande och tyckande kring historia, ger   och delar av Sparbanken Öresund, ver-    bland annat en lustfylld resa ut i världs-
Arkeol­ogiskolan barnen verktyg för    kar man numera i femton skånska kom-     rymden. Alla aktiviteter finansieras i
att de själva ska kunna ta till sig och  muner. I fjol delade man ut 60 miljoner   sin helhet av sparbanksstiftelserna.
förstå historien. Vi menar att det kon-  kronor till lokala projekt och aktiviteter.
cept och upplägg som har presenterats                           - Med Arkeologiskolan erbjuds ock-
för oss är mycket intressant, har stor    - Med tre sparbanksstiftelser som äga-  så femteklassarna en spännande och
potent­ ial och kommer att leverera fina  re blir Sparbanken Skånes medel ordent-   lärorik aktivitet. Allt man behöver ha
resultat, tillägger Sparbanksstiftelsen  ligt mycket större, säger Bo Bengtsson.   med sig är matsäck. Vi står för buss och
Finns VD Katarina Andrén.                                alla andra kostnader, säger Katarina
                      Allt som behövs är              Andrén.
Sparbanksfilosofin             matsäck och bra kläder
Sponsringen från Sparbanken Skånes     För förskoleklasser vankas ett hemligt     - Något att äta och bra kläder, det vet
                      uppdrag i Svingelskogen, en rolig mu-    varje arkeolog, tillägger Bo Bengtsson.
   2   3   4   5   6   7   8