Page 6 - Bilaga Kultur och Vendeltid
P. 6

6

UTGRÄVNINGARNA I UPPÅKRA:

Arkeologerna
tar hjälp av
skolbarn

Barnen klipper bandet.

        Sveriges största arkeologiskola för barn finns i
        Uppåkra. Här ska runt 4 000 elever i årskurs fem

                                 Bo Bengtsson och
                                   Karin Nilsson.

Den stora satsningen möjliggörs av medel från Spar-    nat till underjorden och återskapat kulturlager från     Hon förklarar också att tillvägagångssättet är
bankens Skånes tre ägarstiftelser. Under tre år bi-    idag och ner till Uppåkras storhetsdagar. Med hjälp    strikt arkeologiskt, även för elvaåringarna:
drar man med runt nio miljoner kronor till verksam-    av fyra animerade filmer, var och en med fokus på ett
heten i Uppåkra.                      visst fynd som har gjorts i Uppåkra, levandegörs his-     Eleverna gräver enligt arkeologisk metod i fiktiva
                              torien och blir platsidentisk. Vi vet ingen annan som   schakt, fyllda av autentisk Uppåkrajord som metall-
  - Jag tycker det är fantastiskt att en bank väljer   har gjort detta tidigare och vi är mycket nöjda med    detekterats av de riktiga arkeologerna. Vissa fynd, re-
att ge tillbaka till samhället på ett sätt som detta. Ar- resultatet, berättar Karin Nilsson.            pliker av sådant som har hittats under utgrävningar-
keologiskolan är en fantastisk satsning. Barns skar-                                 na, är planterade i jorden. Andra fynd är faktiska.
pa ögon och små fingrar kommer att hitta saker som     Autentisk Uppåkrajord
arkeologerna har missat. Detta vet vi med säkerhet.    Första måndagen i september invigdes Arkeologisko-      Varje grävande grupp ansvarar för att fynden ana-
Därifrån är det inte långt till nästa steg: att femte-   lan. Först på plats var passande nog årskurs fem från   lyseras i skrift och avbildning samt med uppgift om
klassarnas fynd undersöks på MAX 4-anläggningen      Uppåkraskolan.                       var i schaktet de hittades.
och att fynden visas på Historiska Museet i Lund, sä-
ger Karin Nilsson, verkställande ledamot för Stiftel-     Efter en kort introduktion för pressen, avtäckte      - Barnen får vara delaktiga i fyndhanteringen, som
sen Uppåkra Arkeologiska Center.              Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson skylten in till     övervakas av oss enligt Länsstyrelsens regler. Vi vet i
                              den drygt 1000 kvadratmeter stora arkeologiskolan,     nuläget inte hur stor denna process blir för oss. Vi vet
Underjorden                        varpå eleverna med gemensamma krafter klippte       ju inte vad och hur mycket barnen kommer att hitta,
Sparbanksstiftelserna har även tidigare sponsrat      bandet.                          säger Karin Nilsson.
Uppåkra Arkeologiska Center med medel. Däribland
satsningen med underjorden, som stod klar under        - Vi har valt att fokusera på barn och ge dem verk-    Redan idag finns 28 000 metallföremål från Uppåkra
årets försommar.                      tyg för att de själva ska kunna förstå och tolka histo-  på Historiska Museet i Lund. Detta trots att endast
                              rien. I fjol tog vi emot 7 000 barn och totalt 17 000 be- 0,2 procent av området är utgrävt.
  - I det utrymme som tidigare var ett kapprum,      sökare. Med Arkeologiskolan kan vi nå ut till många
har vi med medel från Sparbanksstiftelserna öpp-      fler, säger Karin Nilsson.                  - Med hjälp av alla dessa femteklassare kommer
                                                           nya fynd att göras. Det är otroligt spännande! säger
                                                           Karin Nilsson.
   1   2   3   4   5   6   7   8