Page 4 - Bilaga Kultur och Vendeltid
P. 4

4

Arkeologiskolan –
så går den till

        Arkeologiskolan i Uppåkra är invigd. Först ut på

                                             Moa

Sofia Winge vid det hästskoformade bordet.

                       Noel och Alma.

Det är arkeologen Sofia Winge som hål-      - Ett pärlhalsband, svarar 25 elever i fynd som eleverna gör är repliker som      grävt i Uppåkra vittnar om att tand-
ler i Arkeologiskolan. Redan innan ut-    kör.                    har planterats i jorden. Andra är auten-    borstarna där hemma sedan har för-
flykten till Uppåkra har klassens peda-                         tiska. Ganska snart kan Alma och Noel      svunnit. Ibland har de kommit tillba-
goger fått lärarhandledning, framtagen      - En deltagare i varje lag har ansvar  i lag Tor visa upp pärlor som de har hit-    ka underligt svarta och jordiga. Ibland
av Bonnier Lära, och tillsammans med     för att alla fynd registreras. Har alla  tat. I fyndlådan ligger också ett par      har de återfunnits i någon sandlåda.
eleverna har de alla förberett sig för da-  lag utsett en sådan person?        mynt och delar av djurskelett. De arbe-
gens äventyr.                                      tar tyst och koncentrerat. Bara när de       - När vi hör detta vet vi att vi har lyck-
                         - Ja!                  hittar något ropar de till och lagkamra-    ats, säger Sofia Winge med ett skratt.
  Sofia Winge samlar eleverna kring       På given signal pilar eleverna till   ten Moa registrerar fyndet i text, bild
det stora, hästskoformade bordet och     sina fiktiva schakt fyllda med auten-   samt ritar in var i schaktet det låg.       Så är det åter dags för samling kring
ser till att alla vet vilket lag de ingår i: tisk Uppåkrajord. Arkeologerna har re-                           hästskobordet. Man tittar på varan-
Lag Tor, Idun, Balder, Oden, Freja eller   dan avsökt jordmassorna med metall-      I nästa steg tvättas fynden rena från    dras fynd och resonerar kring dem. So-
Hel. Varje lag omfattar fyra, fem elever.   detektorer, men något kan ha missats    jord. Stina (till vänster) och Bella i lag Hel fia berättar vad det är eleverna har hit-
                       och myllan döljer långt mycket mer än   har hittat flera skelettdelar. Ett och an-   tat och hur olika schakt kan skilja sig
  - Kom ihåg att gräva försiktigt, ma-    metallföremål. Delar av djurskelett,    nat av rejäl storlek. Med hjälp av tand-    åt, eller dölja liknande fynd.
nar hon, sök efter mönster när ni hittar   kanske delar av människoskelett, ke-    borstar och vatten försvinner jorden.
ett fynd. En pärla kan vara pärlor på     ramikskärvor och delar av de lerugnar                             I det sista steget sållas jorden. Med
rad. Vad är det då?              som fanns här för länge sedan. Vissa     Många föräldrar till barn som har      hjälp av vatten silas den genom ett fin-
                                                                     maskigt nät, så att inga fynd – hur små
   1   2   3   4   5   6   7   8