Page 5 - Villaägarnas_Dag_bilaga_12_sid_aug_2017.indd
P. 5

5

Villaägarnas dag och handelns dag

               - nytta förenat med nöje

Göran Calitta Villaägarna i Staffanstorp tillsammans med Elons Joakim Karlé håller i evenemanget.

Den andra september är det åter dags för Villaägar-       Villaägarna har idag ett medeltal på cirka 1300 med-   i hemmet som har med energi att göra. Staffanstorps-
nas Dag i kombination med Handelns Dag. Då är        lemmar. Joakim Karlé inflikar att de flitigt bokade släpen  baserade Puls tar tillfället i akt att visa upp sig och sina
det liv, rörelse och happenings på hela Rondellens      som alla medlemmar kan boka gratis under ett dygn, kan    tjänster samt informera om vad du som privat villaägare
handelsområde.                        vara en del av förklaringen.                 har för ansvar för din fastighets ledningar. Staffanstorps
                                                             Stadsnät berättar om sitt fortsatta idoga arbete för att hela
De två eldsjälarna bakom arrangemanget är Joakim       Svedala Sotare                        Staffanstorp ska få maximal uppkoppling till nättjänster.
Karlé, ordförande för Företagsgruppen i Staffanstorp     I år märks också Svedala Sotare, med skorstensfejarmäs-
tillika handlare på Rondellens handelsområde, och Gö-    tare Daniel Grip i spetsen på Villaägarnas Dag. Varför?     Förra året deltog Staffanstorps kommun i arrange-
ran Calitta, ordförande för Villaägarna i Staffanstorp.   Den frågan svarar Göran Calitta på:             manget med politiker och tjänstemän. Det uppskattade
För fjärde året i rad har de kraftsamlat för att den första                                besökarna. I år kommer de tillbaka för att fånga kom-
lördagen i september ska bli något av en folkfest.       –För att den sista augusti är det byte av sotartjänstut- muninnevånarnas frågor och funderingar kring allt som
                               förare för dem som vll byta utförare här i Staffanstorps   har med kommunalverksamhet att göra.
Korv är gott                         kommun. Denna information har dock undgått de allra
Så gott som alla handlare på Rondellens handelsområde    flesta villaägare med olika typer av eldstad. Jag menar     Kvarstår bara att hålla tummarna för vädret. Även här
hänger på tåget och bullar upp med extra fina erbjudan-   att informationen har varit bristfällig.           har duon Karlé - Calitta tänkt till:
den på Handelns Dag. Som alltid är det gratis korv med
bröd. Besökarna flockas kring Villaägarnas grill, som    Fler extra aktörer                       - Naturligtvis har vi bokat strålande solsken för hela
går glödhet från klockan tio på förmiddagen till fyra på   På plats är också Nya Termofix El & VVS, som pre-      dagen, men om något skulle gå snett har vi också två
eftermiddagen. Det erbjuds också ponnyridning mellan     senterar värmepumpar från CTC samt pooltillbehör.      rejäla tält på 70 kvadratmeter vardera.
klockan 13 och 15.                      Solfångarföretaget Implementa Hebe AB informerar
                               om solpaneler för villor, husbilar, husvagnar, trädgårds-  Villaägarnas dag och Handelns dag, 2 september.
  –Korv är gott och det hör till enas Joakim Karlé och   belysning med mera. Skånsk Energi, med hemmaadress      Se annons sid 2 och 3.
Göran Calitta om, båda med hungriga leenden.         i Södra Sandby svarar på frågor och informerar om allt
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10